Nieuw AREI

07/05/2020

Het nieuwe geherstructureerde AREI is voorzien om in werking te treden op 01/06/2020.
Omdat niemand de timing van de afloop van de Corona-crisis kan inschatten, bovendien heel wat bedrijven stilgevallen werken zullen moeten inhalen alsook geplande controles door de erkende organismen niet konden worden uitgevoerd, heeft F.E.E. met de steun van de federaties van elektriciens, via haar paritaire sectororganisatie Volta, de vraag gesteld aan de Algemene Directie Energie van de FOD Economie, om de inwerkingtreding uit te stellen.


We hebben echter van de Algemene Directie Energie in samenspraak met FOD Werkgelegenheid, de bevestiging gekregen dat de voorziene datum wel degelijk behouden blijft.

Er is door deze dienst in dit kader een nota nr. 03 uitgegeven bedoeld voor de erkende organismen waarbij rekening houdende met de gevolgen van de coronavirus Covid-19, zegt hoe er met de keuringen moet worden omgegaan en welke afwijkingen worden toegelaten.

Hierbij wordt tevens verwezen naar andere nota’s o.a. de Nota nr. 1 “Nieuwe AREI” die werd uitgegeven op 25/02/2020 (zie hier de link naar de nota 03 en link naar de nota 01)

 

Een belangrijk element is de vraag of de installaties in studie zijn vóór 01/06/2020 en/of waarvan de uitvoering vóór 01/06/2020 begonnen of uitgevoerd is.

Voor deze elektrische installaties moet artikel 3 van het KB van 08/09/2019 in beschouwing genomen worden. Hierin staat (art. 3) dat de bestaande elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning waarvan de uitvoering, wijziging of uitbreiding werd aangevangen vóór de inwerkingtreding van dit besluit moeten voldoen aan de delen 1 tot 9 van Boek 1.

 

Concreet zullen de installaties die in studie zijn vóór 01/06/2020 en/of waarvan de uitvoering vóór 01/06/2020 begonnen is, worden gecontroleerd rekening houdend met hoofdstuk 8.

In hoofdstuk 8 worden de afwijkingen voor huishoudelijke en niet-huishoudelijke installaties op LS en ZLS bepaald die maken dat het elektrisch materiaal dat geïnstalleerd werd conform het oude AREI, in dienst mag blijven en dus gekeurd zal worden volgens het oude AREI.

U vindt deze informatie voor de huishoudelijke installaties oud AREI in paragraaf 8.2.2 en voor de niet-huishoudelijke installaties oud AREI in paragraaf 8.3.2.2.

 

Zoals verder bepaald in de Nota 1 aan de Erkende Organismen moet, om van deze afwijking gebruik te kunnen maken, aan het controle organisme in kwestie een document worden verstrekt waarin de datum van de aanvang van de werkzaamheden wordt verklaard.

 

Tevens is een nota verschenen nr04 (zie hier de link)  - Voorlopige toelating van het gebruik van sommige kabels – afdeling 4.3.3. Boeken 1 en 3 : maatregelen tegen brand.

Dit is een afwijking van de eisen vermeld in het nieuwe AREI met betrekking tot het plaatsen van kabels in bundel of in laag, zijnde met ten minste het kenmerk F2 of ten minste de klasse Cca, en het plaatsen van kabels in evacuatiewegen, zijnde met de kenmerken SA en SD of met de aanvullende verklaringen a1 en s1.  De kabels met de kenmerken zoals geëist in het nieuwe AREI zijn momenteel niet beschikbaar op de markt. De perioden gedurende dewelke deze afwijkingen gelden, staan beschreven in de nota.

 

Om de inwerkingtreding van het nieuwe AREI te begeleiden en op te volgen zal in de komende weken een tijdelijk beheerscomité worden opgericht.

 

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies