Privacyverklaring – FEDIBEL

Uw privacy is belangrijk voor ons. Wij willen uw persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij van u als natuurlijke persoon verwerken en wat de doeleinden zijn. Verder wordt ook uitgelegd welke rechten u heeft om uw privacy te garanderen en eventueel te verbeteren.

1. Wie zijn we?

Uw gegevens worden verwerkt door FEDIBEL vzw met maatschappelijke zetel te Excelsiorlaan 91, 1930 Zaventem, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0408770866. Indien u bijkomende vragen heeft en/of meer informatie wenst, kan u ons steeds contacteren op het mailadres info@feebel.be

2. Welke persoonsgegevens verzamelen we en wat doet FEDIBEL vzw met uw gegevens?

We verzamelen in principe enkel uw professionele contactgegevens, in casu de informatie die u ons meedeelt.

2.1. Gegevens die we rechtstreeks verzamelen

1) Personen met wie FEDIBEL vzw in contact komt in het kader van het uitoefenen van haar activiteit : leden, potentiële leden, potentiële contacten (standhouders)

 • Uw contactgegevens: naam, voornaam, geslacht, taal, e-mailadres, telefoonnummer, functie, onderneming.

2) Personen die zich inschrijven voor de nieuwsbrief of één van de FEDIBEL vzw evenementen

 • Uw contactgegevens: naam, voornaam, geslacht, taal, e-mailadres, telefoonnummer, functie, …
 • Indien u geen lid bent, zal FEDIBEL vzw uw gegevens registreren met uw uitdrukkelijke toestemming.

3) Contactpersonen van bedrijven waarmee FEDIBEL vzw een contract heeft gesloten teneinde bepaalde diensten uit te voeren (leveranciers: IT, sociaal secretariaat, …):

 • Uw contactgegevens: naam, voornaam, geslacht, taal, e-mailadres, telefoonnummer, functie.
 • FEDIBEL vzw verzamelt deze gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de contractuele relatie.

4) Personen die FEDIBEL vzw rechtstreeks contacteren om lid te worden of prospecten:

 • Uw contactgegevens: naam, voornaam, geslacht, taal, e-mailadres, telefoonnummer, functie.
 • Ingeval u FEDIBEL vzw zelf een e-mail stuurt om lid te worden slaan wij uw gegevens op in onze database
 • Ingeval u een visitekaartje overhandigt, wordt u opgenomen in onze database en beroept FEDIBEL vzw zich op het gerechtvaardigd belang.
 • Potentiële leden die FEDIBEL vzw zelf opzoekt, worden eveneens opgenomen in de databank teneinde informatie te sturen over het mogelijke lidmaatschap. Indien u weigert, wordt u uit de database verwijderd. FEDIBEL vzw beroept zich hier eveneens op het gerechtvaardigd belang

2.2. Publieke gegevens en gegevens die we onrechtstreeks verzamelen FEDIBEL vzw verwerkt soms publieke gegevens.

Het kan bijvoorbeeld gaan om gegevens die onderworpen zijn aan een publicatieplicht, zoals de publicatie van uw benoeming als bestuurder van een vennootschap, of het kan gaan om gegevens die u zelf publiek hebt gemaakt, zoals informatie op uw website, … Het kunnen ook gegevens zijn die publiek zijn, omdat ze bijvoorbeeld algemeen bekend zijn in uw regio of omdat ze in de pers verschenen zijn. Ook informatie op bijvoorbeeld de Kruispuntbank van Ondernemingen en Graydon behoren hiertoe. FEDIBEL ontvangt ook van derden informatie die op u betrekking heeft. FEDIBEL kan deze informatie gebruiken om u te contacteren voor prospectie.

2.3. Hetgeen u ons meedeelt, kan worden verwerkt

Als u ons telefonisch contacteert, kunnen onze medewerkers uw voornaam en naam noteren en uw telefoonnummer om uw FEDIBEL-contactpersoon op de hoogte te brengen van uw oproepen en de interne werking te optimaliseren.

3. Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

FEDIBEL verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de onder punt 2 vermelde doelen. De medewerkers binnen FEDIBEL die in uitvoering van hun functie uw persoonsgegevens nodig hebben, zullen deze kunnen consulteren.

In specifieke gevallen worden uw persoonsgegevens ook doorgegeven aan derden:

 • Bij het organiseren van evenementen kan FEDIBEL persoonsgegevens (zoals naam, voornaam, functietitel), wel doorgeven aan externe partijen die de evenementen organiseren en dit louter om organisatorische redenen en eveneens in het kader van veiligheid.
 • Accountants en consultants in het kader van fiscale ondersteuning.
 • ICT-dienstverleners.
 • Organisaties waarin u een mandaat invult in hoofde van FEDIBEL.

4. Bewaartermijn van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door FEDIBEL bewaard zolang als nodig is om de doelen zoals omschreven onder punt 2 te verwezenlijken. De persoonsgegevens worden verwijderd van zodra de relatie met FEDIBEL eindigt (u bent niet langer werkzaam bij een lid/relatie-bedrijf, u bent niet langer een contractpartij, …).

Om administratieve redenen zal FEDIBEL uw naam en voornaam wel archiveren, vermits deze niet gewist kunnen worden uit eventuele verslagen van werkgroepen, bestuursraden, …

Uw contactgegevens worden dan niet langer meer actief behouden. De leden moeten echter zelf melden ingeval een bepaalde medewerker hun onderneming heeft verlaten, zodat FEDIBEL op de hoogte is dat zijn persoonsgegevens niet meer gebruikt kunnen worden in het kader van onze dienstverlening.

Uiteraard bewaart FEDIBEL uw persoonsgegevens in overeenstemming met mogelijke wettelijke verplichte termijnen en eventuele verjaringstermijnen die gelden.

5. Welke rechten kunt u uitoefenen om de bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen?

5.1. U kunt uw gegevens inkijken

Wil u bekijken welke persoonsgegevens FEDIBEL over u verwerkt, dan kan dit door uw recht op inzage uit te oefenen. FEDIBEL zal u een zo volledig mogelijk overzicht geven van de persoonsgegevens die over u worden bijgehouden. F

FEDIBEL kan nu reeds bevestigen dat er geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens worden bijgehouden (zoals ras, etnische afkomst, gezondheidsgegevens, gegevens betreffende seksuele geaardheid, …).

5.2. U kunt uw gegevens laten verbeteren

Indien er wijzigingen zijn in uw persoonsgegevens (zoals naam, adres, e-mailadres,…), vragen we u ons dit mee te delen, zodat wij dit kunnen verbeteren of vervolledigen

5.3. U kunt uw gegevens laten verwijderen

Indien u van mening bent dat FEDIBEL bepaalde persoonsgegevens verwerkt op onrechtmatige basis, d.w.z. zonder hiervoor een correct doel te hebben, kan u vragen uw persoonsgegevens te laten verwijderen. In ieder geval is FEDIBEL gerechtigd uw persoonsgegevens bij te houden ingeval een wettelijke verjaringstermijn dit oplegt. Let op: indien u verzoekt om uw persoonsgegevens te wissen als contact, zal dit tot gevolg hebben dat u niet langer kan genieten van de dienstverlening van FEDIBEL.

5.4. U kunt vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt

Zijn uw gegevens onjuist en heeft u gevraagd uw persoonsgegevens aan te passen of meent u dat FEDIBEL uw persoonsgegevens verwerkt op onrechtmatige basis, dan kan u vragen om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Let op: indien u verzoekt om de beperking van verwerking, zal dit tot gevolg hebben dat u niet langer kan genieten van de dienstverlening van FEDIBEL.

5.5. U kunt vragen om uw persoonsgegevens rechtstreeks over te dragen aan een derde

Indien u dit wenst, kan u aan FEDIBEL vragen om de gegevens die u zelf aan FEDIBEL hebt verstrekt aan u of rechtstreeks aan een derde over te dragen. De GDPR voorziet wel een aantal beperkingen op dit recht, zodat dit niet in alle gevallen van toepassing is. Dit moet uiteraard geval per geval worden onderzocht.

5.6. U kunt soms weigeren dat uw gegevens volledig automatisch worden verwerkt

Sommige gegevensverwerkingen en processen verlopen volledig geautomatiseerd, zonder menselijke tussenkomst.

5.7. U kunt uw toestemming intrekken

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming, kan u deze toestemming ten allen tijde intrekken. FEDIBEL zal dan uw persoonsgegevens verwijderen. Indien u één of meerdere van de hierboven vermelde rechten wil uitoefenen, gelieve dan contact op te nemen met FEDIBEL via info@feebel.be en duidelijk te specifiëren welk recht u wil uitoefenen. Voor inhoudelijke vragen over deze privacy policy van FEDIBEL kan u zich richten tot info@feebel.be.

Bovendien informeren we u dat u ten allen tijde klacht kan indienen bij de toezichthoudende autoriteit, indien u meent dat FEDIBEL uw rechten zoals hierin opgenomen, niet naleeft: commission@privacycommission.be.

6. Wij beschermen uw persoonsgegevens

FEDIBEL doet er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en uw privacy zoveel mogelijk te beschermen. FEDIBEL neemt alle maatregelen die daarvoor technisch en organisatorisch nodig zijn.

7. Wijzigingen aan deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is geen statisch document. Hij kan en zal in de loop van de tijd een aantal wijzigingen ondergaan. U zal hiervan steevast tijdig op de hoogte worden gebracht.

Verklaring over cookies