DEONTOLOGISCHE CODE

Goedgekeurd door de algemene vergadering van 28/03/2013 in Tervuren.

 

1. Algemeen

Door zijn lidmaatschap van de Beroepsvereniging van de Elektrotechnische groothandelaars (ICGME) verbindt elk lid zich ertoe om te handelen volgens de principes van eerlijkheid en betrouwbaarheid, en in het bijzonder om :

 • de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van ICGME integraal na te leven;
 • zijn professionele activiteiten en verplichtingen uit te oefenen conform de wet en de hoogste morele principes; hij zal hierbij waarheidsgetrouw, eerlijk en integer handelen;
 • alle vertrouwelijke informatie als dusdanig te behandelen.
 • zoveel mogelijk waar toepasbaar de missie van ICGME uit te dragen ICGME en haar leden stellen alles in het werk opdat de inhoud van deze ethische code een wezenlijk deel zou uitmaken van de reglementering die van toepassing is op de Elektrotechnische groothandelaar en de basis vormt van een sectorale ethiek.

 

2. Klanten

In zijn relaties met zijn klanten verbindt elk lid van ICGME zich ertoe om:

 • de ethische regels van vertrouwelijkheid, integriteit, openheid en reserve strikt na te leven, rekening houdend met de specificiteit van de klant;
 • in de contacten met de klanten-gebruikers zich te gedragen als een partner die het verlenen van een zo kwaliteitsvol mogelijke producten en diensten nastreeft. Hij zal zich inspannen om in samenspraak met de klant en op snelle en efficiënte wijze te voldoen aan de behoeften van de klant.
 • uitsluitend producten op de markt te brengen die met zekerheid voldoen aan de geldende Europese en Belgische wetgevingen en normen.
 • geen namaakproducten op de markt brengen
 • de klant gevoelig te maken voor een juist evenwicht tussen prijs en kwaliteit.

 

3. Personeel

Met betrekking tot het door hem tewerkgesteld personeel verbindt elk lid zich ertoe om:

 • het geheel van reglementeringen van de sociale wetgeving correct en integraal toe te passen;
 • de cao’s die gesloten zijn binnen het Paritair Comités 149.01 en 218 correct en integraal toe te passen en zijn werknemers te informeren over de inhoud van deze cao’s;
 • correcte en objectieve aanwervingsnormen toe te passen;
 • aan zijn personeel de basisopleiding en elke andere opleiding te verschaffen zoals opgelegd door de wet;
 • ten opzichte van zijn personeel en ten opzichte van de klanten een correcte en integrale toepassing van de Europese, federale en gewestelijke wetgeving te garanderen, zijn personeel informatie te verstrekken en geregeld te controleren dat zijn personeel op de hoogte is van zijn verplichtingen;
 • zijn personeel te informeren over de inhoud van deze ethische code en over de verplichtingen die voor de leden van ICGME daaruit voortvloeien;
 • inspanningen te leveren om het personeel mogelijkheden tot carrièreontwikkeling te bieden;
 • een veiligheidsbeleid te voeren en in het bijzonder aandacht te schenken aan de veiligheid en het welzijn van het personeel die het tewerkstelt. Het personeel moet over alle nodige informatie betreffende de veiligheid beschikken om zijn taak in optimale omstandigheden te kunnen uitoefenen. Een lid komt onvoorwaardelijk de conventionele bepalingen inzake veiligheid na;
 • geen beroep te doen op schijnzelfstandigen of op enig ander nepstatuut;
 • een gelijk kansenbeleid te voeren en elke vorm van discriminatie te bestrijden;
 • alle nodige maatregelen te nemen om het beroep op te waarderen.

 

4. Ondernemingen - Collega's

Elk lid van ICGME respecteert de andere ondernemingen die lid zijn van ICGME. In zijn relaties en contacten met de andere leden verbindt hij zich ertoe ervan af te zien:

 • Producten of diensten te leveren onder de minimumkostprijs van het product of prestatie-eenheid, zoals die voortvloeit uit wettelijke en conventionele verplichtingen;
 • aan prijsdumping te doen;
 • de professionele reputatie of de activiteiten van zijn collega’s-leden opzettelijk te schaden;
 • zich in het openbaar in negatieve zin uit te laten over ICGME of over andere leden en enige daad te stellen die de reputatie van ICGME of van een collega-lid kan schaden of vernietigen;
 • actief uitvoerend personeel bij andere leden weg te halen. Elk lid verbindt zich er eveneens toe:
 • mee te werken aan de verbetering van het imago van de sector, onder andere via een collegiale en loyale houding tegenover de andere leden en waar mogelijk zoveel mogelijk de missie van ICGME uit te dragen;
 • zijn relaties met collega’s-leden te plaatsen in het teken van openheid, loyaliteit en eerlijke mededinging;
 • met zijn collega’s-leden informatie uit te wisselen over de elektrotechnische sector in het algemeen;
 • door middel van dialoog conflicten met collega’s-leden te vermijden en/of op te lossen alvorens tot verdere actie over te gaan;
 • zijn meningsverschillen met andere leden aldus te behandelen dat zij noch de klanten noch de personeelsleden kunnen schaden;
 • aan de klant geen onjuiste informatie door te geven die de klant zou kunnen aanmoedigen om de diensten van een collega-lid op te zeggen;
 • de overname van commerciële contracten af te handelen op een voor alle betrokken partijen nuttige wijze.

 

5. Overheid

In hun relaties met de overheid en de administratie verbinden de leden van ICGME zich ertoe:

 • te handelen met naleving van alle verplichte wetsbepalingen;
 • te handelen in een geest van samenwerking en partnerschap met de bevoegde autoriteiten;
 • houder te zijn van alle administratieve vergunning die door de wet is opgelegd
 • de strikte naleving te garanderen van de wettelijke en reglementaire bepalingen met betrekking tot deze vergunning.

 

6. Het groot publiek

ICGME en haar leden ijveren voor de optimalisering van het imago van de elektrotechnische sector en het permanent creëren van werkgelegenheid. Elk lid verbindt zich er dan ook toe actief mee te werken aan de opwaardering van de beroepen van de elektrotechnische sector en van de ethiek van het beroep.

Verklaring over cookies